Situasjonsoversikt, beslutningsstøtte & Video løsninger

Helhetlig, troverdig og effektskapende løsninger

Racom besitter kunnskap og produkter som kan korrelere all data samlet fra ulike sensorer og systemer til sanntidsinformasjon og presentere denne på en intuitiv måte. Dagens teknologiske
utvikling stiller krav til driftsmessig effektiv oppdragsløsning og forventer høy presisjon i utførelsen av sikkerhetsoperasjoner. Situator er toppsystemet som gir deg maksimal utnyttelse av tilgjengelig data og omdanner denne til operativ effekt.

Ved å analysere rådata, samt sette terskelbasert alarmering som varsler om mulig avvik før selve undersystemet gir alarm, er og medvirkende til å redusere, eller helt unngå avvik som kan medføre betydelige driftsavvik og kostnader for virksomheten. Automatisering av prosesser og planverk som allerede eksisterer styrker bedriftens effektivitet ved drift og frigjør mental kapasitet til operatører for andre type arbeidsoppgaver.

Med Situator kan en gjennom automatisert loggføring av data etablere aksjonsbasert intelligens og «pattern of life» forståelse for situasjonen i sitt ansvarsområde. Ved å analyse av denne
informasjonen og konfigurere inn dynamiske aksjoner i Situator vil en kunne avgrense feilhånderting og effektivisere drift betraktelig. Dette gjelder ALLE hendelser, fra en ugyldig adgang i et adgangskontrollsystem, til en innringt trusselsituasjon rettet mot din virksomhet.

OPERATIONAL INTELLIGENT CENTER (OIC)

Med Operational Intelligent Center kan du trekke ut all data fra dine sensorer og presentere disse som tidsriktig informasjon til støtte for dine beslutninger. Løsningen til Racom gir tilgang på all relevant informasjon i forhold til hendelsene som skal behandles, og er med denne kapasiteten markedets beste beslutningsstøtteplattform.

Med OIC er din virksomhet bedre i stand til å maksimere utbytte ved drift og gir ledelsen og eiere enkle og effektive visninger som trekker frem kritiske målepunkter som virksomheten måles på. Visningene kan skilles mellom sanntid, historisk eller predikert visning basert de dataene som
eksisterer for virksomheten

Racom garanterer at ledelsen får en bedre oversikt og forståelse av egen bedrift sin status og sårbarhetssituasjon ved å bruke OIC.

PHYSICAL SECURITY INCIDENT MANAGEMENT (PSIM)

De fleste store virksomheter med produksjon eller distribusjon er avhengige av situasjonsoversikt og forståelse I sitt daglige virke. Å ha en god og oversiktlig driftssentral som kan ivareta alle hendelser er derfor viktig for ALLE slike virksomheter. Et brudd på en viktig prosess, med andre avhengigheter eller forutsetninger, kan bety omfattende inntektssvikt og skade på renomé.

Å ha en driftssentral som har tilgang på, og som for relevant korrelert informasjon med ferdig konfigurerte planverk gir operatøren mer og bedre oversikt, samt riktig beslutningskapasitet uavhengig av hendelsen som skal behandles. Hendelsesutvikling er nesten alltid relevant, hvor Racom AS sin løsning utvikler seg-, og tilpasser seg dette ettersom hendelsen behandles.

Racom AS garanterer at driftssentralen med denne løsningen gir operatøren bedre og mer effektiv avviksbehandling, samt at ledelsen og annet personell får informasjon mer presist og raskere enn ved klassiske systembaserete applikasjoner.

VIDEO MANAGEMENT SOLUTION (VMS+)

VisionHub er den siste produktlanseringen som Racom introduserer I det Nordiske markedet. Den klassiske VMS løsningen med basis i video som data, forsterkes i VisionHUB med andre data og alarmbehandling for mindre bedrifter med færre systemer og informasjonsdata. VisionHUB er basert på NiceVision sitt videosystem og har adoptert enkelte av funksjonene til
Situator Manager hendelseshåndteringssystem. Applikasjonen bygger på video som hovedfunksjon, men har med alle viktige og relevante moduler fra PSIM for å kunne ivareta mellomstore bedrifter sine behov for hendelseshåndtering og utvikling. Dette er et moderne produkt som har 100% WEB basert grensesnitt mot operatører, og som forenkler drift av arbeidsstasjoner.

VisionHUB lar seg enkelt integrere mot andre klassiske sikkerhetssystemer som for eksempel adgangskontroll, innbruddsalarm og brannalarmsystemer for en bedre oversikt og høyere situasjonsforståelse på driftssentralen. Applikasjonen har også avanserte videodeteksjonsalgoritmer som også bidrar til høyere sikkerhet og bedre oversikt for din virksomhets verdier.
Ved bruk av VisionHUB, vil mellomstore bedrifter oppnå høyere og bedre situasjonsforståelse og være bedre skikket til å behandle avvik for opprettholdelse av virksomhetskritiske prosesser.