Markedsområder

Kritisk infrasturktur og samfunstjenester
Tradisjonelt har begrepet Kritisk infrastruktur vært knyttet til de grunnleggende teknologiske nettverkene som understøtter samfunnet, blant annet strømnett, transportinfrastruktur, infrastruktur for elektronisk kommunikasjon og vann- og avløpsnett. Enkelte vil kanskje innvende at dette blir for teknologisk rettet. Hva med et effektivt ledelsesapparat? Hele kjeden av aktører som bringer matvarer fra produsenter til forbrukerne? Dette blir sett på som samfunnstjenester som baserer seg
på de kritiske infrastrukturene som er nevnt over. Brukerne vil merke svikt i infrastrukturen først når disse tjenestene berøres.

Flyplasser

Hendelser skal identifiseres, forstås, håndteres og løses. Våre sikkerhetsløsningen for flyplasser adresserer hele hendelseslivssyklusen for rask og effektiv situasjonsbevissthet, sikkerhetsstyring og kontinuerlig forbedring.

Offentlig Transport

Safe & smart cities

Smart City-løsningen skaper en enkel plattform som gir alle full oversikt over av Alle typer hendelser. Videre gir Smart City-løsningen en automatisert forhåndsdefinert veiledning. Det beste prosedyren gjennomføres konsekvent uansett hvem som er i kontrollsenteret.

Havner

Bank og Finans

Det er viktig at investorene tar informerte beslutninger, og føler seg trygg på at de er tilstrekkelig beskyttet hvis noe går galt. Gode rutiner for dokumentering av hele prosessen som leder frem til en invistering, fører til mer fornøyde kunder og er med på å sikre samsvar med direktiv fra Finanstilynet og European Securities and Markets Authority -ESMA.